Tel: 732 681 000 Adres: 42-700 Lubliniec, ul. M.C. Skłodowskiej 61 E-mail: busybeesprzedszkole@gmail.com

Programy

Programy zajęć realizowane w naszym przedszkolu uwzględniają dydaktykę języka polskiego, a także interesujące projekty, konkursy, wycieczki edukacyjne, zabawy czytelnicze, plastyczne, muzyczne, ruchowe, przyrodniczo – ekologiczne, grafomotoryczne. To tylko niektóre propozycje przedszkola, oferujące znacznie więcej niż przewiduje edukacyjna podstawa programowa.

Proces edukacyjny w naszym przedszkolu nie skupia się tylko na zdolnościach intelektualnych dzieci i opanowaniu przez nie wiedzy, ale przede wszystkim na odkrywaniu i pobudzaniu Ich naturalnych uzdolnień i predyspozycji.

Edukacja przedszkolna jest bardzo ściśle związana z wychowaniem, co znalazło odzwierciedlenie w nowej „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego”. Pracujemy nad rozwojem zdolności:

 • słowno – językowych;
 • wizualno – przestrzennych;
 • muzycznych;
 • cielesno – kinestetycznych;
 • logiczno – matematycznych;
 • interpersonalnych;
 • intrapersonalnych;
 • przyrodniczych;
 • egzystencjalnych.

Zadaniem nauczyciela -wychowawcy jest organizowanie przestrzeni edukacyjnej w taki sposób, aby móc poznać, zrozumieć i pomóc rozwinąć indywidualne talenty każdego Dziecka. Patrzymy na Dziecko i Jego rozwój wieloaspektowo uwzględniając aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Poprzez swoją aktywność Dziecko konstruuje trzy rodzaje wiedzy:

 • fizyczną (wiedza o przedmiotach);
 • logiczno – matematyczną(operacje umysłowe dokonywane podczas działań na przedmiotach);
 • społeczną (interakcje społeczne).

W dążeniu do założonych celów nauczyciele posługują się wieloma metodami min. dobrego startu M. Bogdanowicz, której zadaniem jest przygotowanie do czytania i pisania; ruchu rozwijającego W. Sherborne wspierającej rozwój emocjonalny, społeczny i motoryczny. Dużą wagę przywiązujemy do edukacji matematycznej: opieramy się na teorii i programie prof. E. Gruszczyk -Kolczyńskiej.

Język angielski

Język angielski to w naszym przedszkolu przede wszystkim bezpośredni kontakt nauczyciela z dzieckiem. Dzieci uczą się przez doświadczenie, zabawę, śpiewają piosenki, wierszyki, liczą. Poznają znaczenie angielskich słów i zwrotów podczas różnorodnych gier i zabaw oraz poprzez kontakt z dwujęzycznym materiałem edukacyjnym.

Zajęcia dodatkowe

Dbając o wszechstronny rozwój  zapewniamy naszym pszczółkom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Mają one na celu usprawnianie układu ruchu, koordynację wzrokowo- ruchową, doskonalenie zdolności lingwistycznych, plastycznych i poznawczych oraz zajęć wspomagających prawidłowy rozwój społeczny.

 • Codzienne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
 • Kinezjologia edukacyjna.
 • Zajęcia z języka angielskiego.
 • Ruch rozwijający Metodą Weroniki Sherborn.
 • Rytmika.
 • Warsztaty plastyczne.
 • Zajęcia sensoryczne.
 • Warsztaty Mały podróżnik.
 • Warsztaty kulinarne.
 • Przesiewowe badanie logopedyczne
 • Przesiewowe badanie integracji sensorycznej.
 • Gimnastyka korekcyjna.
 • Zumba.
 • Judo.
 • Kodowanie/programowanie na dywanie.
 • Ekspresja muzyczno- ruchowa.

Indywidualne terapie w zależności od potrzeb:

 • Terapia ręki.
 • Trening umiejętności społecznych.
 • Zajęcia z psychologiem, pedagogiem, zajęcia wyrównawcze/ korygujące i wspierające.
 • Fizjoterapia.
 • Ludoterapia- ale wkoło jest wesoło.
 • Integracja sensoryczna.

Więcej informacje we wrześniu wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.